ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷತೆ H ಹೈ-ಎಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್

ಆಯ್ಕೆಗಳು

  • Options

    ಆಯ್ಕೆಗಳು

    ಡಿಟಿಎಸ್ ರಿಟಾರ್ಟ್ ಮಾನಿಟರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಸಮಗ್ರ ರಿಟಾರ್ಟ್ ನಿಯಂತ್ರಕ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ ...